Lisa informatsioon

Ventilatsiooniks nimetatakse õhuvahetust siseruumides. Õhuvahetus on vajalik selleks, et ruumides oleks puhas ja värske õhk ning et ruumiõhu saasteained oleksid tervisele ohutul tasemel. Õhuvahetuse puudumisel saastub siseruumide õhk üsna kiiresti. Peamiseks õhu saastajaks olenevalt töö iseloomust on inimene ise või mõni kasutatav seade. Sissehingamisel tarvitatakse ära õhus olev hapnik ning välja hingatakse süsihappegaas, mis aga üle normi tõustes muudab inimese väsinuks. Samuti on vaja korralikult ventileerida niiskeid ruume, sest liigne niiskus kahjustab tervist ja võib rikkuda ka hoone. Ventilatsiooniga viiakse välja ka halb lõhn ja liigne tolm. Tootmishoonetes on vaja ventileerida inimesele ohtlikud tootmisprotsessis tekkivad kemikaalide lõhnad ja tolm.

Töökohtadel peab olema piisav õhuvahetus – see, mis on piisav, sõltub ruumist ning seal tehtavatest töödest. Värske ja puhas õhk peaks tööruumidesse tulema väljast, kust see suunatakse tööruumidesse. Oluline on, et õhuvõtukoht oleks eemal korstendest või muudest õhulõõridest, mis võivad siseruumidesse suunatavat õhku saastada.

Ventilatsioonisüsteem peaks ruumidest välja viima ja värske õhuga segama ruumides olevat sooja ja niisket õhku ning tagama töötajatele piisavalt värsket õhku, tekitamata tuuletõmbust ja ebamugavustunnet. Kui tööruumides kasutatakse seadmeid, mis tekitavad töötades soojust, tolmu, heitgaase, aure või muud siseõhu saastet, on vajaliku õhuvahetuse tagamiseks tarvis rohkem värsket õhku.

Piisava õhuvahetuse võivad mõnel juhul tagada ka aknad või õhutusavad, kuid kus on vajalik tõhusam õhuvahetus, tuleb kasutada regulaarselt hooldatud mehaanilist sundventilatsiooni.

Õhuvahetus on ka üks teguritest, millest sõltub töötaja soojusmugavus. Soojusmugavus moodustub keskkonnateguritest (nt niiskus, soojusallikad töökohal) ja töötajast endast sõltuvatest teguritest (nt riietus, töö füüsiline raskus). Erinevate töötajate erinevad eelistused teevad kõigile sobiva siseruumide temperatuuri määramise keeruliseks. Näiteks töökohtades, kus ei ole tegemist füüsilise tööga (kontorid), peaks siseruumide temperatuur olema kõrgem, kui töökohtades, kus töö on füüsiliselt raskem.